Obchodné podmienky

V prípade platby vopred uvádzame číslo účtu: 

Číslo účtu: 4001973822/7500

IBAN: SK5675000000004001973822

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je KUPO-SK  s.r.o., so sídlom Teheľňa  2446, 06001 Kežmarok.
 • Predávajúcim je KUPO-SK  s.r.o., so sídlom Teheľňa  2446, 06001 Kežmarok.
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.pohare.kupo.sk je spoločnosť KUPO-SK s.r.o., so sídlom Teheľňa 2446, 06001 Kežmarok.
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku Pre účely zákon č . 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za čelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolenia.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu  objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcich vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj elefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena:

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné,  vrátane 20 % DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je KUPO-SK s.r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.pohare.kupo.sk (ďalej len shop).

 

Fakturačná adresa:

Teheľňa 2446
06001 Kežmarok
Slovenská republika

IČO: 36500569  DIČ: 2021925081
IČ DPH: SK2021925081

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 15697/P

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing. František Pospíšil

Tel: 095 646407

E-mail: eshop@kupo.sk


Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).

 

Článok V.

Registrácia

Registrácia Vám uľahčí ďalšie nákupy. Zaregistrovať sa môžete pomocou  registračného formulára.

 

Článok VI.

Spôsob objednávania

Kupujúci odoslaním formulára zašle návrh na objednávku. Objednať tovar je možné len formou e-mailovej objednávky, ak sa obe strany  nedohodnú inak.

Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail .

 

Článok VII.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a  preukázateľných nákladov. Objednávku kupujúci stornuje e-mailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak:

 • o  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybné, nepravdivé údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne),
 • o  predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 16  kalendárnych dní.

 

Článok VIII.

Dodacie a platobné podmienky

 • Obvyklá dodacia lehota je 48 hodín od prevzatia tovaru kuriérom (nie od uskutočnenia objednávky).
 • Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne.
 • Váha tovaru je orientačná, upresňuje sa po presnej špecifikácií objednávky (po návrhu objednávky je zákazníkovi zasielaný e-mail s príslušným poštovným).

Tovar je doručovaný v spolupráci so Slovenskou poštou.

Váha tovaru je orientačná, upresňuje sa po presnej špecifikácií objednávky. Rozmery sú  informatívne, je možná odchýlka v súvislosti s rôznymi výrobcami a rovnakým označením.

Motívy na pohároch, servítkach a pod. sú ILUSTRATÍVNE, niekedy sa stáva že výrobca zašle inú potlač. Je potrebné sa preto dopredu informovať, ak má zákazník záujem o konkrétnu potlač na obrázku.

Tovar je odosielaný na adresu dodania, nie však na konkrétne poschodie. Šofér/kuriér nie je povinný vynášať tovar priamo do bytov.

Minimálna suma objednávky je 10€ bez DPH, bez dopravy.


Platobné podmienky:

Bezhotovostný prevod (po dohode možná dobierka)

Číslo účtu: 4001973822/7500

IBAN: SK5675000000004001973822

Variabilný symbol: číslo faktúry

Poznámka: meno zákazníka/názov firmy


Možnosť dodania je nasledovná:

Slovenská pošta kuriér – doručenie  do 48 hodín od prevzatia zásielky kuriérom (nie od zadania objednávky, vždy sa priebežne kontrolujú skladové zásoby).

Cena sa určuje  podľa hmotnosti objednávky a to nasledovne:

0kg- 3kg – 4 eur

3kg – 5kg – 5 eur

5kg  – 10kg – 6 eur

10kg – 15kg – 7 eur

15kg – 20 kg – 8 eur

20kg – 25kg – 8 eur

25kg – 30kg – 9 eur

30kg – 40kg – 17 eur

40kg – 55kg – 21 uer

55 kg – 75kg – 25 eur

DODANIE  (poštovné) ZDARMA – nákup nad 400€.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v stanovenej lehote  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru začína plynúť tretím pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Článok IX.

Kúpna cena  

Prevádzkovateľ je platcom DPH. Uvedené ceny sú s DPH. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho , uvedený v záväznom potvrdení objednávky. Variabilný symbol, číslo faktúry,  meno zákazníka/názov firmy.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Faktúra ( slúži aj ako dodací list) je  priložená k tovaru, alebo ju dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru.

 

Článok X.

Reklamácie  

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke e-shopu.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho:

KUPO-SK s. r o.

Teheľňa 2446

Kežmarok

06001

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. doviesť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, taktiež musí dokladovať  kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú sumu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom  alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar a reklamačný list.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Tieto obchodné podmienky platia od 1.8.2017