Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke e-shopu.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho:

KUPO-SK s. r. o.
Teheľňa 2446
Kežmarok
06001

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. Súčasťou reklamovaného tovaru  musí byť pri odovzdaní na vybavenie reklamácie doklad o kúpe tovaru. Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek nebude tovar reklamovaný. Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je odberateľ oprávnený kontaktovať dodávateľa prostredníctvom e-mailu. Na našej stránke nájdete reklamačný formulár.

Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.